Honorarium

Wysokość honorarium

Wysokość honorarium ustalana jest po analizie sprawy i zależy od wielu czynników. Zwykle decyduje stopień skomplikowania sprawy/zlecenia/porady, co w konsekwencji wpływa na przewidywany nakład czasu pracy adwokata.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady.

Sprawy karne

Choć powszechnie wiadomo, że wynajęcie adwokata w sprawie karnej nie jest tanią usługą, to jednak przeciętna osoba nie wie, jaki koszt jest rozsądny, czy też rynkowy – czyli jakie stawki faktyczne funkcjonują na rynku takich usług.

Tak samo jak w przypadku innych wolnych zawodów (np. lekarze, architekci) istnieje wiele czynników, które wpływają na końcowy koszt na rachunku od adwokata.

Zrozumienie tych czynników jest kluczowe do oceny kosztu usługi, który podaje adwokat.

Oto te czynniki.

Stopień skomplikowania sprawy

Sprawy o drobną kradzież, np. sklepową oczywiście kosztują mniej niż obrona w sprawie o zabójstw, ale stopień skomplikowania spraw może być bardziej zniuansowany. W dwóch sprawach o spowodowanie wypadku jedna sprawa może być relatywnie prosta, nie wymagająca angażowania biegłych sądowych, gdy druga może skończyć się powołaniem kilku biegłych, analizą ich opinii, zastrzeżeniami do opinii, przesłuchaniami wielu świadków. Stopień skomplikowania wpływa więc pośrednio na długość postępowania i ilość rozpraw/terminów sądowych do obsłużenia.

Może być też tak, że sprawa jest relatywnie prosta, czy też drobna, ale i tak powoduje przesłuchanie kilkunastu świadków, co w konsekwencji generuje koszty.

Miejsce prowadzenia sprawy/właściwy sąd

Kancelaria – adwokat Konrad Giedrojć, prowadzi sprawy na terenie całej Polski. Konieczność podróży, wyłączając miejscowości w bliskim pobliżu Wrocławia (Oława, Oleśnica, Trzebnica, Środa Śląska), wymaga poniesienia dodatkowych kosztów przez Klienta, przy czym uwzględnić należy koszt paliwa/biletu, a także ryczałt za czas podróży.

Etap i rodzaj postępowania

Koszty sprawy, która zakończy się już na etapie prokuratorskim albo dobrowolnym poddaniem się karze przed sądem na podstawie ugody z prokuratorem są niższe niż „pełnowymiarowy” proces w dwóch instancjach.

Adwokat Konrad Giedrojć omawia z Klientem możliwe opcje, w tym to, czy warto się „sądzić”, czy nie lepiej wynegocjować korzystną ugodę, szybciej zakończyć sprawę, a także zaoszczędzić na kosztach adwokackich. Jest to zawsze kwestia bardzo indywidualna. Adwokat potrafi doradzić, czy wikłać się w niejednokrotnie długi (i przez to kosztowny!) proces, czy jednak „pójść na ugodę”, bo z racji doświadczenia w prowadzeniu innych spraw wie, jaki będzie prawdopodobny efekt sprawy sądowej Klienta. Wie to, bo wie, jakie wyroki wydają sądy w podobnych sprawach. Stąd wie, co można realnie uzyskać, a co stanowi mrzonkę i pobożne życzenie Klienta (bardzo często Klient nie potrafi ocenić, czy zebrane przeciwko niemu dowody są mocne i wystarczające dla wydania wyroku skazującego/zasądzającego, czy też sądy takie dowody odrzucają).

Opłaty ryczałtowe a opłaty godzinowe

Prawnicy typowo ustalają honorarium na dwa sposoby. Coraz częściej stosowany jest mechanizm godzinowy ze stawką godzinę świadczenia usług. Godzina może być dzielona na 6 części i np. w przypadku rozmowy telefonicznej w sprawie, która trwa 5 minut do rachunku zostanie dopisana 1/6 stawki godzinowej. W sprawach dotyczących nieruchomości, odszkodowań, kredytów frankowych itp. często honorarium to stawka ryczałtowa podstawowa plus prowizja w przypadku wygrania sprawy/przeprowadzenia transakcji.

Jednak w sprawach karnych najczęściej stosowane są opłaty ryczałtowe, do których często dochodzi opłata za pewne czynności (np. od rozprawy).

Adwokat Konrad Giedrojć jest otwarty na różne możliwości i w sprawie metody ustalania honorarium można negocjować, ale w większości wypadków dla Klienta najkorzystniejszy okazuje się mechanizm ryczałtowy za zajmowanie się sprawą z dodatkowymi kwotami ryczałtowymi za kolejne etapy/czynności postępowania jak właśnie rozprawy, przejście z etapu śledztwa prokuratorskiego do etapu sądowego, postępowanie apelacyjne.

Opłata ryczałtowa daje pewien poziom bezpieczeństwa i pewności co do całkowitych kosztów, umożliwiając zarządzanie własnym budżetem. Ponadto tego rodzaju opłata skłania do zrównania interesów Klienta i adwokata – Klient zwykle chce jak najszybciej uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie a adwokat również finansowo zmotywowany szybkim zakończeniem sprawy za otrzymana kwotę ryczałtową w miejsce „nabijania” dodatkowych godzin obsługi.

Czym jest depozyt?

W przypadku rozliczenia godzinowego zwykle prosimy o zapłatę z góry depozytu na pokrycie podstawowego pakietu godzin, które z wyprzedzeniem przewidujemy jako niezbędne do obsługi sprawy przynajmniej na podstawowy etapie.

Sprawy cywilne – gospodarcze – z zakresu prawa pracy

W sprawach cywilnych honorarium zwykle zależy od tzw. wartości przedmiotu sporu, od której zależą także opłaty sądowe, jak i kwota, którą od naszego przeciwnika w procesie zasądzi dla Klienta sąd tytułem rekompensaty kosztu wynajęcia adwokata. Dlatego honorarium w standardowej sytuacji odpowiada właśnie tej kwocie, wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Oczywiście, należy pamiętać o wstępnych uwagach: czasem przewidywany nakład czasu pracy lub stopień skomplikowania sprawy nie jest adekwatny do wartości przedmiotu sporu i honorarium może być wyższe niż oficjalne stawki wynikające z rozporządzenia.

Sprawy rodzinne

W sprawach rodzinnych również decyduje przewidywany nakład pracy. Specyfiką tych spraw jest to, że zwykle stopień skomplikowania prawnego jest niewielki, ale sprawy te są czasochłonne, gdyż wymagają nie tylko udziału w czynnościach procesowych, sporządzania pism itp., ale pogłębionych i dłuższych rozmów z Klientem. Ponadto wiele takich spraw wymaga przesłuchiwania świadków. Stąd np. rozwód z orzekaniem o winie jest znacznie droższy niż zwykły rozwód bez orzekania o winie. Nie jest to jednak regułą, bo nawet rozwód bez orzekania o winie w przypadku sporu dotyczącego opieki nad dzieckiem wysokości alimentów itp. może wymagać wiele pracy.

Sprawy emerytalno-rentowe

W tych sprawach zwykle stawki uzgadniane są indywidualnie, gdyż rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie zupełnie rozmija się z realiami rynkowymi. Nie sposób prowadzić skomplikowanej sprawy emerytalnej za 180 zł.

Również w tym wypadku decyduje stopień skomplikowania sprawy i przewidywany nakład czasu pracy.

Konsultacje, porady prawne, opinie prawne i inne czynności

Gdy chodzi o porady prawne i inne czynności (sporządzanie, analizowanie umów, doradztwo prawne; bieżące konsultacje), to również w tym wypadku honorarium ustalane jest adekwatnie do przewidywanego czasu pracy, stopnia skomplikowania przedmiotu porady, umowy itp. Często w tym wypadku stosowana jest stawka godzinowa.

Koszt spotkania z Klientem w Kancelarii i podstawowa analiza sprawy po uzyskaniu podstawowych informacji od Klienta i analizie dokumentów w trakcie spotkania wynosi 180 zł. Często wystarcza to orientacji w sprawie, aby wiedzieć „na czym się stoi”. Jednak równie często niezbędne są dalsze analizy, skompletowanie większej ilości dokumentów, co zwiększa koszt porady.

Obsługa „na odległość”

W przypadku rozmów telefonicznych, porad przez e-mail i innych form porozumiewania się na odległość praktykujemy darmową wycenę prowadzenia sprawy na podstawie podstawowych informacji uzyskanych od Klienta i przesłanej dokumentacji, gdyż nie wymaga to spotkania angażującego adwokata. Jeżeli taka korespondencja prowadzi jednak do udzielenia porady prawnej, wydania opinii (ustnej lub pisemnej) albo stanowi konsultację, to pobierana się opłata adekwatna do czasu pracy z Klientem przy użyciu tej formy komunikacji.